ڕه‌شه

Tuesday, July 15, 2003

ڕ��� ����

���ی ����ۆ�ی �ێ��� ���� ���ی�ی �ێ������� ���ێ ���ی ڕ��� ����ی ���� ����. ����� �ۆ����ی �ڕ � ��������!!

���ی� �� �����ی��ی �� ی��ێ�ی�� ������ ������ ی� ���ڕ���. �ێ��� �� �ێی �������� �������ی����ی �ێ��ی ���ϡ � ���ێ ���ێ�ی ��� �����ی��یی� ��� �ۆ���� � ��ڕ��� ���� �ی�� ��� ���� ���� ��� �ێ ����ێ. ������ی ������ی �ۆ� ����ی��ی�� ��ێڵ ���ێ����� � ���ی���ی��ی ���� ڕ��ی ���� ���ڤی�یۆ�ی�� �� ��� ����ϡ �� �ێی �ۆڕ��ی ڕ����ی�� ���ی�� �� �ۆ�ۆ�ی�� � �ۆ�ی��ی�� � �ۆ�ۆ�ی�� �ێ���� � �ێ�ی �ێ�ۆ����ی � �����ی��ی � ��ۆڕ��ی�� ����. ��ێڵ ������ � ���ی��� ی�� �ۆ�� �ێ�� ی�� ���ی���ی �������ی �ێ ���эێ��. �����ی ��� �ۆ ����ی� ���ی���ی�� �ێ���� �ێ��� ���ی���ی ���ی �� ��� �����. �ی��� ��� �ۆ�ی � ����ێ�ی ���ی� �ێ���� ������ی �� ���� ڕ� ����ی ��ی�ی ���� ������� � ������ی ���� �ێ�ی�� �� �ۆ�� ������ی��. ���ی �ۆ�� ����ێ���� �� �ۆ���� � �ی��ی �ۆ�ۆ�ی��ی �ۆ� ����� �������ی �� ���ی� �� �ۆی��ی �坐��.
� ���ی�� �� ���� � �ێی ��ی� ���ی �ێ�����ی ��� ����� �� �ۆ�� ��ی�ی ������یی�� (�ۆ�ێ��) ���� � �ێ��� �ۆی �� ������ی ی��ێ�ی �ۆ�Ԑێ��� �����ێ � �� ������� �� �ۆ��� ڕ�ی���� ���ی�ی ������. ��� ��ڵ � �ۆڕ� �� �ی��� ���ی� �� �ۆ��ڵ� �� ڕ��ی ������...�

�� ����ی �ی� ����ڵی� ���� ����ی�� ���ی ��� ��ڵ����� �����ی ������ ������ی ��ێڵ ���. ����ێ���� ������ ��� ی���� ����ی�� ��ێڵ.
��ی��ی ��ێڵی ڕ��� �� ��� � ���ی ��������ی Ӂی �� �ۆ������ێ�ی �ώ�ی��ی � �ۆ� ����ی �ێ� ���ێ��. �ۆ� ��� �� ��ێڵی����� ������ ����.
���ی ���ۆڵی ����ی�ی ����ی� ���� ����� ��ی ���� � �ۆ �ۆی ��� �� ���. �����ی ��� � �����ی�� ���� ����� ی� �ێی�� ������� �ǐ�ی�� �ێ �ێʡ ���� �� ������ ی� ����ی�� � ����� ���ی�� �����������.

������ �� �� ��ێڵ � �� ���ۆڵ �ێ��� ����. ���ی�� �� �� ��� �坎ی�� � ��ێڵ � ���ۆڵ ���ی �ێ�� ��� �ۆ �坐���ی ��� ���ی��� ����� � ��� ������� �ێ ���ی� ������.
�ێ��� �ێ�� �����ی ����� ��ی� ��ێڵ ���ێ� ی�� �����ێ�. �����ی ���ۆڵ� �� �ێی ڕ��������ی ��� �ێ ����ێ������. ��ڵ� Ȏ������ ��ێڵ� ���ێ � ��ڕ��� �ی�. �� �ی ���ڕ���ی �ێ��� �ۆ ��� ����. �� ����� ���� � ����� � ����� � ����� ������ ���ǡ �� ���ی�ی� ���� ��ڵێی ����ی ���یی� ����� �����ی �ۆ� �� ���� �坐�ێ.
������� ��� ��� �������� ��ی�ۆ��. �ێ� � �ڵ�� � ������ � ���� �ێ�� ���� ���� � ����ی� ��� �ێ �����ی ��� �ێ����ی ����� ��ڵ�ی ��ی�
����ی �ێ��� ��� �ۆ �ی��ی �ێ ��ێڵ ���� �ۆ ����ێ �� ����ی�� ��ێڵ��� �ڵ��ی ��ی���ڵ ی� �坁��ی �������� ی� �坁ی ������ی �� �ێی. ������ �ۆ ���� �ی��ی ��� � ���� ی�� �ۆ��ی (���ی ��ێ� ����!!!) ����.

����ۆ �ڵ��ی ���ی�ی�� �� ���ی ���ۆ���� �ی�ی �ۆ ���ی �� ���ێ!

��� �ۆ �ڵ��ێ �� ���� ��ێڵ�� �ێ����!!