ڕه‌شه

Wednesday, April 30, 2003

������ ������ʡ ���� �ۆ�� ��������ی�� �� ��ǐێ� �ۆی �ڵ�� ����������� �ۆ �ێ ��� �� �ی���ی ��� ژ������ �����. ��� �ی ���ی�� �������ی ���ی�� ��ڕ����.


�� �����یی �ۆ��� �ێ� �ۆ� ��!