ڕه‌شه

Monday, February 24, 2003

��ѐێڕ��ی �ێ��:

� ���ێ� �� ���ێ�ی �� �ی��ی�ی �ۆ� �ێی ��ڵ���! ��ی� ������� ��� �������ی ���ی ������� � ���ۆ�� �یی�. �ۆ����ی �ۆ�� ��ێڵێ� ���� �یی� ���ڕ� � ����ێ� ��. �����ی �ی������ ���ێ �����.- ����� ���ێ�ی ��ی�!-

���ۆ�� ���ی ���ی� �ۆ �� ���� ��� �ێ�����. ��� �ۆ ������ی ����ی ��� ���ی�� Ȑ�یێ�ی.
"��ی�" ���� �������ێ�ی ��������� � ���� �ۆی����ی�. ��� �ۆ ������ی ���ی ���� ����ۆی �������� ������.-�ۆ�ۆ� ��� ���ی �ۆ� ������-. ��� �����ی ��یڵێ � ����ی�� ���ǡ �������ی�ی ������. �� ���ی ����ی ��с���� �� ��� ��������ی ��� ���� �� ���ی �ۆی �ی���ی坝�ی� �� ���ی ����ی ������ی ���ʍ� ���ǡ �� ���ی �� ڕۆی����� � �� �ێ� �ێی �ۆی �� �ی���ی�. ��� ��ێ�ی �� ��ڕ� �� ��� �� ��ڵی ���� �� ����ی�� � ���� ���ی� �� ���� �����ی ��� � ���� �эی ��ی��ی �����ی ����ی��� �ی���� ������� ��� �����ی ��� ��ѐێڕ����.

���� ���ێ ���� �������ێ�ی ��� �ۆی� ���坝� ����� � ��ڵ� �� ������ی ����� ����坝�� ����ێ � �� ���ی �ۆی �ی��ێی� �ێ � �ۆ���ی Ȑێڕێ����.
��� ��ی� ���ی �� ����� � ���ی� ������ێ � �� �ۆی ����� ����ێ� �� ���� ����ێ! ��� ���� �� ��� ���ی �����ی �� �ێ���� �� ��ێ���ێ���� �- ����ی ������ی: "��� �ی �ڵ���ی �� ���ی �ێ�� �� �������ی�..."- �ۆی �ێ ���ی���� �ێ � ��� �ۆی �ێ����ێ.
�� �ێ��� �ی �� ��ێ ��� �����ی ���ی �ۆ�� ��� ������ی ���ی ��ێ ���ی �ۆ� ���� ���ی��

�ی��� �������ԡ ��э��� ���ی�ی �� ����ێ �� �ۆ�� �����������ی ��ی �ۆ��� �坍ێ� ��� �ێ�� ��ی� � ��� �������ی�ی ������ �� ��ی� ��ی����.
�� ������ ��� �� ��� ���ی �� ���ی ��������� ȍێ.
��� �� ���� �ۆ���� �� ��ڵێی ڕ��ی� ����ی ���ی�ی ی�� ���� ����ی �ی���ی� �����ی��ی �������ی �����ی� �ێ� ڕی��� ���ی� ����ێ� ����ی ���� �� ��ی��ی ��ێڵ ��ی���ی� �ێ�� ��� ��� ����ی �ێ�� ����� ����� ����ی ���� �坁ۆی �ی���!

���ۆ��ی ���ێ� �ۆ �� �ێ�� ������ѡ ���ی�� �ۆ ���� ���ێ ��� ��ی ��� �ێ ��� ����ی ����� ڕ�� � ��ӝ���ێڵ��ی� �ی.

����� �ێ� ���� ����ۆ � ���ی� ����� ����یی� ��ڕ� �������ێ�ی �� ���� � ���یѡ ���ی ��ڵ�� � ��� �ێ�����ی �� ��ѐێڕǡ �ێ�� �ێ �� �ێ ��ێ��ی �ۆ ��ۆی� �ێ��ی �ۆی��ی � �� ����ی ���ی ��ی� �� ���ی�ی�� ����.

ڕ��ی� �坐ی �ێ��ǐ�����
((�坐� �� �� ���ی ����ێ�����))